Kielet

suomeksi svenska norska english

Luotettava kumppani - logo

luotettava-kumppani-logo.png

1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja (jäljempänä "Toimitusehdot") sovelletaan EcoTank OÜ/ EcoTank Corporation OÜ (jäljempänä "Myyjä") ja asiakkaan (jäljempänä "Ostaja") väliseen kauppaan elleivät Myyjä ja Ostaja ole kirjallisesti toisin sopineet. Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen.

Toimitusehdot ovat nähtävillä Myyjän internet sivuilla osoitteessa: www.ecotank.fi sekä Myyjän toimipaikassa.

2. Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 1.1.2013 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Myyjällä on oikeus muuttaa Toimitusehtoja julkaisemalla uudet toimitusehdot Myyjän www-sivuilla.

Tilauksiin, jotka on tehty ennen edellä mainittua Toimitusehtojen muutosta, sovelletaan tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleita Toimitusehtoja.

3. Hinnat

Tuotteiden hinnat ovat tuotteen toimituspäivänä voimassaolevan hinnaston mukaisia. Kaikki hinnat ovat arvonlisäverollisia (20%) yksityishenkilöille. Vero lisätään hintaan ja laskutetaan Ostajalta kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön mukaan. Yritykset jotka ovat arvonlisäverorekisteröityjä, hinnat ovat arvonlisävero 0%, yhteisömyynti.

4. Tilaus

Ostajan tilaus tulee Myyjää sitovaksi, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen joko sähköpostitse tai postin välityksellä eikä siitä ole huomautettu. Tai ostaja on hyväksynyt sähköpostitse tai muutoin tehdyn tarjouksen.

5. Toimitus

Ellei Myyjän ja Ostajan välillä toisin sovita, on tavara vapaasti Myyjän varastosta.

Mahdollisista toimitus- ja pakkauskuluista Myyjä on oikeutettu veloittamaan Ostajaa erikseen tai tilausvahvistuksessa on merkintä DDP/"Toimituspaikkakunta" jolloin toimitus on sovittu kokonaishintaan.

Tuotteet / Tuote toimitetaan annettuun toimitusosoitteeseen rahtiauton lavalla, tuotteen kuormasta nostamisesta vastaa ostaja / tilaaja.

Ostaja / Tilaaja varmistaa, että kohteeseen on esteetön pääsy 18,5 m pitkällä puoliperävaunulla eikä purkupaikan tiellä ole muita esteitä tai rajoituksia.

Myyjä toimittaa tavaran viimeistään siihen päivään mennessä joka on vahvistettu tilausvahvistuksessa.

Mikäli Myyjä ei kykene toimitusesteestä johtuen toimittamaan tuotteita sovitussa ajassa, tulee Myyjän ilmoittaa tästä viipymättä Ostajalle. Milloin viivästyminen, jonka syynä on muu kuin ylivoimainen este, aiheuttaisi huomattavia kustannuksia tai olennaista haittaa Ostajalle, on Ostajalla oikeus peruuttaa tilaus viivästyneen toimituksen osalta. Ellei Ostaja peru tilausta, toimitus siirtyy olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottavaan uuteen ajankohtaan. Ellei Myyjän ja Ostajan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, ei Myyjällä ole velvollisuutta korvata tuotteen luovuttamatta jäämisestä tai tuotteen luovutuksen viivästymisestä Ostajalle aiheutuneita vahinkoja.

6. Ostajan sopimuksen vastainen menettely ja kaupan peruuttaminen

Ostajan tulee korvata Myyjälle sopimuksen vastaisesta menettelystä aiheutuneet kulut joihin sisältyy rahtikulut annettuun toimitusosoitteeseen sekä mahdolliset palautuskulut. Mikäli tuotteet on valmistettu juuri ostajan piirustusten tai ko. kohteen vaatimusten mukaisesti tulee ostajan korvata Myyjän vahinko kokonaisuudessaan.

7. Kauppahinta

Ostajan on suoritettava kauppahinta tilausvahvistuksessa ilmoitetun maksuehdon mukaisesti. Eräpäivästä laskien 7 vuorokautta on Myyjä oikeutettu veloittamaan viivästyskorkoa tämän jälkeen 0,5% päivässä siihen saakka kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut Myyjän ilmoittamalle pankkitilille.

Viivästyskoron lisäksi Myyjällä on oikeus periä Ostajalta kohtuulliset perintäkulut.

Mikäli tuotteen vastaanotto viivästyy Ostajasta johtuvasta syystä, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta korvaus tuotteiden varastoimisesta.

Mikäli Ostaja viivästyy Kauppahinnan tai sen osan tai muun maksuvelvoitteen suorittamisessa, Myyjä on oikeutettu pidättäytymään kaikista toimituksista Ostajalle kunnes erääntyneet saatavat on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu. Toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä Ostajalla ole oikeutta esittää Myyjälle mitään toimitusajan pidentymisestä johtuvia vaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

8. Omistusoikeus

Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle, kun Ostaja on kokonaisuudessaan maksanut Kauppahinnan ja mahdolliset muut kauppaan liittyvät maksuvelvoitteet. Ostajalla ei ole oikeutta ottaa kaupankohdetta käyttöön ennen kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

9. Takuu

EcoTank OÜ myöntää kuluttajille toimittamiensa tuotteiden rakenteelle ja materiaaleille 10 vuoden takuun.

Teollisuuteen ja yrityksille myöntää toimittamiensa tuotteiden rakenteelle ja materiaaleille 2 vuoden takuun.

Toimituksen yhteydessä toimitetuille alihankkijoiden tuotteille myönnetään valmistajan myöntämä takuu.

Takuuaika alkaa kulua tuotteen toimituspäivästä Ostajalle.

Takuu on voimassa, jos tuotetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti vain alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Myyjä ei vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä, Ostajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista tai Ostajan laiminlyönnistä. Lisäksi takuun voimassaolon ehtona on, että Ostaja ilmoittaa välittömästi vian havaittuaan viasta Myyjälle. Mikäli joku muu kuin Myyjä tai Myyjän valtuuttama taho huoltaa, korjaa tai jollakin tavalla muuttaa tuotetta tai sen ominaisuuksia, ei takuu sido Myyjää.

Takuu ei koske odottamattomien ja ennakoimattomien syiden tai tapahtumien, kuten esimerkiksi ilkivallan, onnettomuuksien, luonnonvoimien tai eläinten, aiheuttamaa tuotteen viallisuutta.

Myyjällä on antamansa takuun perusteella oikeus valintansa mukaan, joko:

a) kohtuullisessa ajassa korjata virhe ja toimittaa korjattu tuote Ostajalle
b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote
c) korvata Ostajalle Ostajan tuotteesta maksama kauppahinta

Takuun perusteella suoritettava korvaus rajoittuu tässä kohdassa mainittuun eikä Ostajalla ole takuun perusteella oikeutta muuhun korvaukseen. Myyjä ei takuun perusteella vastaa välillisistä vahingoista.

Tuotteen toimittamisesta takuukorjaukseen aiheutuneista kuluista vastaa Ostaja. Mahdollisista takuukorjausten yhteydessä syntyvistä matka-, kuljetus- ym. kustannuksista vastaa Ostaja.

10. Tuotteen tarkastus

Kun tuote on luovutettu Ostajalle, on Ostajan tarkastettava tuote niin pian kuin olosuhteet sen sallivat, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta tai siitä päivästä lukien kun tuote on Ostajalla käytettävissä.

Ostajan katsotaan hyväksyneen toimituksen sekä tuotteen, ellei Myyjä ole seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen toimituksesta tai siitä päivästä lukien kun tuote on toimitusehtojen mukaisesti Ostajan käytettävissä, vastaanottanut Ostajan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen tai tuotteen virheellisyys.

11. Tuotteen virhe

Mikäli toimituksessa tai tuotteessa on virhe ja mikäli Ostaja on reklamoinut tästä kohdassa 9 tarkoitetulla tavalla, on Myyjällä oikeus valintansa mukaan, joko:

a) kohtuullisessa ajassa korjata virhe ja toimittaa korjattu tuote Ostajalle
b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote
c) korvata Ostajalle Ostajan virheellisistä tuotteista maksama Kauppahinta

Ostajan on palautettava virheelliset tuotteet Myyjälle , mikäli Myyjä niin vaatii.

Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen tai toimituksen virheellisyydestä ovat yksinomaisia eikä Ostajalla ole tämän perusteella oikeutta muuhun korvaukseen. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jonka Ostaja mahdollisesti kärsii tuotteen tai toimituksen virheellisyyden johdosta.

12. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

Myyjän vastuu Ostajalle aiheutuneesta vahingosta rajoittuu Toimitusehtojen mukaiseen korvaukseen. Joka tapauksessa Myyjän korvausvastuun enimmäismäärä on Ostajan tuotteesta maksama Kauppahinta.

Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista kuten tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

13. Ylivoimainen este

Myyjä vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen velvoitteen täyttämisen estävä, velvoitteen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Myyjästä riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää eikä voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energianjakelun keskeytys, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, tuotekomponenttien saatavuudessa tapahtuva häiriö tai keskeytys tai muu epätavallinen Myyjästä riippumaton syy.

Jos velvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

14. Riitaisuuksien ratkaiseminen

Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Myyjän kotipaikkakunnan tuomioistuimessa.

Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Tallinna 01.01.2013
EcoTank